Mountain Mark
Facebook
Strona główna RegulaminTwój koszyk Zaloguj się!Nie masz konta? Zarejestruj się!

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie Mountain Mark


Sklep internetowy działający pod adresem www.mountainmark.pl prowadzony jest przez Mateusza Dolibog,
działającego pod firmą Mountain Mark przy ul. ul. Sienkiewicza 3, 42-600 Tarnowskie Góry,
adres do korespondencji elektronicznej: sklep@mountainmark.pl

Nr REGON 241868944    NIP 498-022-91-84


Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=781f2fa5-0a62-4ff4-9fa9-b1ab2906db8b

- zwanego dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mountainmark.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mountainmark.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome, obsługujące standardy HTML, CSS, JavaScript, włączona obsługa języka JavaScript i plików cookies
- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

§ 2 Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
Każdy z produktów prezentowanych na stronie www.mountainmark.pl dokładnie opisujemy, uwzględniając jego najważniejsze parametry i cechy. Dane techniczne produktów tj. opisy, wymiary oraz zdjęcia mogą zawierać pewne uchybienia tzn. wymiary podane w centymetrach to wymiary orientacyjne każdego rozmiaru (nie każdej sztuki) i mogą zawierać pewne odstępstwa (plus minus 0,5cm), natomiast zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się (np. kolorem) od rzeczywistego wyglądu przedmiotu co spowodowane jest niedokładnością aparatu fotograficznego. Nigdy nie zmieniają się jednak właściwości produktu, tj. tkanina, opis, wygląd itd..
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne w magazynie. Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.
Oferta ograniczona jest do obszaru Polski, Czech i Niemiec

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.mountainmark.pl lub pocztą elektroniczną, 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia, oraz telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu od 8-18.
Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Korzystanie z niektórych opcji serwisu jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr telefonu i adresu poczty e-mail.
Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. vW trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. vPo podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia, .
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), .
3) wybranej metody płatności
Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 10 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży

§ 4 Metody płatności i dostawa

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto bankowe : 37 2030 0045 1110 0000 0223 4610. Numer konta w standardzie IBAN - PL37203000451110000002234610 SWIFT - GOPZPLPW a także przez PAY PAL: .
Płatność PayPal - po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Klient otrzyma link ze stroną PayPal. Jeśli posiadasz już konto PayPal wystarczy się zalogować by móc dokonać płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma PayPal, a żadne dane dotyczące stanu konta czy karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu.
Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym bądź w przypadku wyrażenia wcześniej takiej chęci fakturą VAT. Faktury na zrealizowane zamówienia wystawiamy w formie elektronicznej w formacie .pdf i wysyłamy na adres e-mail wskazany przez zamawiającego w formularzu zamówienia. (Zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. wystawioną fakturę należy wydrukować i jest ona ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego). Z chwilą zaakceptowania niniejszego regulaminu kupujący akceptuje otrzymanie faktury VAT w w/w formie.
Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24 godzin od chwili zakupu lub zaksięgowania wpłaty na koncie w dni robocze, sprawdzoną i rzetelną firmą kurierską DPD, udostępniamy też towar do odbioru przez klienta w sklepie. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę ubezpiecza firma kurierska DPD. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@mountainmark.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: SKLEP MOUNTAINMARK UL.SIENKIEWICZA 3, 42- 600 TARNOWSKIE GÓRY
Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
Druk zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać ze strony: http://www.mountainmark.pl/pdf/zgloszenie_reklamacyjne.pdf
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@mountainmark.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu
Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie - którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 10 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: .
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, . 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, .
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, .
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: SKLEP MOUNTAINMARK, UL.SIENKIEWICZA 3, 42- 600 TARNOWSKIE GÓRY. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni.
Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W wypadku zwrotu towaru niekompletnego bądź uszkodzonego Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.
W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.
Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

Wymiana towaru

Klient może wymienić towar zakupiony w naszym sklepie w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wymieniany towar należy odesłać razem z rachunkiem lub fakturą oraz formularzem wymiany. Klient ponosi zarówno koszty odesłania do nas towaru, jak i ponownej wysyłki. W przypadku, gdy wymiana jest wynikiem naszego błędu, koszty są pokrywane przez naszą firmę. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych na koszt firmy. W przypadku różnicy w cenie Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu. Gdy rzecz wymieniana jest tańsza, zwracamy różnicę wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Jeśli podejmą Państwo decyzję o wymianie zakupionego towaru, prosimy o kontakt pod numery telefonu podane wyżej lub mailowo na adres: sklep@mountainmark.pl -otrzymają Państwo wyczerpujące informacje, jak przeprowadzić taką procedurę.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług.
Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
Osoby które w formularzu rejestracji Użytkowników oświadczyły, że chcą otrzymywać informacje o nowościach i promocjach wyraziły w ten sposób zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy, zgodnie z przepisami, o których mowa w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Rozdział 2.
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§ 7 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
Facebook Allegro
Firma Przyjazna Internautom Tylko Oryginalne Produkty BULB FICTION
Oferujemy odzież , sprzet turystyczny i górski najwyższej jakości m.in.: kurtki ,buty trekkingowe , górskie , śpiwory , namioty , plecaki , bieliznę termoaktywną , sandały , odzież gore-tex dostarczą każdej wyprawie niezapomnianych wrażeń. Gorąco polecamy takie firmy jak : alpinus , campus , keen , under armour , feel free. Tego nie oferuje żaden sklep turystyczny w Tarnowskich Górach.